Legekontoret Troll

Hjem
Medikamenter
Akuttutstyr
Medisinsk materiell
Container
Oksygen
Arkiv
Linker
Artikler
Telefonliste
Bruksanvisninger
Sanitet og sikkerhet
Undervisning
Medisinsk Bibliotek
Videokonferanse
Ugått medisin
Bestillinger
Fly

Medisinkoffert Tilbake

NB! Adrenalin ligger i kjøleskap legekontor

For å se hele listen og/eller skrive den ut, trykk på denne linken

 

Medikamentkoffert

Varenavn

Utløpsdato

Indikasjon/dosering

Bilde

Antall

Glukose 500 mg/ml

04/2011

Behov for parenteral energi- og væsketilførsel. Minimumsbehovet av glukose er 2 g/kg/dag. Ufortynnet kun i sentral vene.

medikamentkoffert 002.JPG

2 x 50 ml

Natriumklorid 9 mg/ml

04/2011

Oppløsnings- og fortynningsvæsker

medikamentkoffert 003.JPG

2 x 20 ml

Natriumklorid 9 mg/ml

05/2011

Oppløsnings- og fortynningsvæsker

medikamentkoffert 004.JPG

2 x 20 ml

Sterilt vann

10/2011

Oppløsnings- og fortynningsvæsker

medikamentkoffert 041.JPG

3 x 20 ml

Amoxicillin  500 mg

07/2012

Infeksjoner forårsaket av amoksicillinfølsomme bakterier, spesielt urinveisinfeksjoner og gonoré. Ved alvorligere infeksjoner som f.eks. akutte eksaserbasjoner av kronisk bronkitt og ukomplisert cystitt: 500 mg 3 ganger daglig

medikamentkoffert 006.JPG

100 kaplsler

Selexid 200 mg

12/2011

Urinveisinfeksjoner forårsaket av mecillinamfølsomme mikroorganismer. Tablettene tas med rikelig drikke. Voksne: Normaldose: 1-2 tabletter (200-400 mg) 3 ganger daglig avhengig av infeksjonens alvorlighetsgrad. Akutt ukomplisert cystitt: 1-2 tabletter (200-400 mg) 3 ganger daglig. For ikke-gravide kvinner vil ofte 3 dagers behandling, såkalt korttidsbehandling, være tilstrekkelig

medikamentkoffert 044.JPG

100 tabl

Zinacef 750 mg

10/2010

Alvorlige infeksjoner som f.eks. nedre luftveisinfeksjoner, øvre urinveisinfeksjoner og sepsis, fremkalt av cefuroksimfølsomme mikroorganismer. Innledningsvis ved alvorlige infeksjoner i påvente av bakteriologisk utredning. Bakteriell meningitt Dosering: Gis som infusjon i løpet av 20-30 minutter, som i.v. injeksjon i løpet av 3-6 minutter, eller som i.m. injeksjon. Doser >750 mg bør ikke gis i.m. Voksne: 750 mg-1,5 g hver 8. time avhengig av infeksjonens art og sted. Bakteriell meningitt: Voksne: 3 g i.v. hver 8. time. Nedsatt nyrefunksjon: Dosen reduseres iht. kreatininclearance. Initialt gis 1,5 g som støtdose.

medikamentkoffert 045.JPG

5  doser av 750 mg

Ciprofloxacin 500 mg

12/2010

Voksne: Behandling av følgende infeksjoner hos voksne forårsaket av ciprofloksacinfølsomme organismer: Infeksjoner i: Luftveiene. Ciprofloksacin kan være indisert til behandling av pneumoni forårsaket av aerobe gramnegative patogener. Ved pneumoni forårsaket av pneumokokker er ciprofloksacin ikke et førstevalg. Urinveiene: Akutt, ukomplisert cystitt, kompliserte infeksjoner og pyelonefritt. Kjønnsorganer: Akutt, ukomplisert gonoré, prostatitt. Alvorlig bakteriell enteritt. Hud- og bløtvevsinfeksjoner forårsaket av gramnegative bakterier. Osteomyelitt forårsaket av gramnegative bakterier. Alvorlige, systemiske infeksjoner forårsaket av gramnegative bakterier, f.eks. septikemi, peritonitt (med tillegg av et antibakterielt middel for å dekke anaerober), infeksjoner hos immunsupprimerte pasienter. Infeksjoner, nedre luftveier: 400 mg 2-3 ganger daglig i 7-14 dager. Infeksjoner, øvre luftveier: Akutt forverring av kronisk sinusitt og kronisk suppurativ otitis media: 400 mg 2-3 ganger daglig i 7-14 dager. Malign ekstern otitt: 400 mg 3 ganger daglig i 28 dager til 3 måneder. Urinveisinfeksjoner: Komplisert og ukomplisert pyelonefritt: 500 mg 2 ganger daglig i 7-21 dager, >21 dager i spesielle tilfeller (f.eks. absesser). Prostatitt: 400 mg 2-3 ganger daglig i 2-4 uker (akutt).

medikamentkoffert 049.JPG

10 tabl

Diclosil 500 mg

02/2010

Infeksjoner med penicillinasedannende stafylokokker f.eks. sårinfeksjoner, abscesser, osteomyelitt og sepsis. Ved peroral dosering bør preparatet tas minst 1 time før eller 2 timer etter måltid. Kapsler: Voksne og barn >40 kg: 500 mg 3-4 ganger daglig.

medikamentkoffert 001.JPG

30 kapsler

Penicillin 1,2 g (2 mill IE)

01/2011

Infeksjoner forårsaket av penicillinfølsomme bakterier. Ved dosering 600 mg-1,2 g (1-2 mill. IE) settes dosen i.v. eller i.m. 2-6 ganger i døgnet. Tilberedning: Intravenøs injeksjon: 600 mg (1 mill. IE) oppløses i ca. 5-10 ml sterilt vann, ev. minimum 10 ml natriumkloridoppløsning 9 mg/ml.

medikamentkoffert 040.JPG

10 hetteglass

Flagyl 400 mg

03/2012

Infeksjoner fremkalt av Trichomonas vaginalis, Giardia lamblia, Entamoeba histolytica. Bakteriell vaginose. Kan være effektiv ved akutt ulcererende gingivitis (Vincents angina). Behandling av anaerobe infeksjoner. Profylakse ved colon-/rectumkirurgi. Til behandling av aktiv morbus Crohn. Ved ulcussykdom til eradikering av Helicobacter pylori hos voksne, kombinert med andre antibakterielle midler og vismut/protonpumpehemmer. Se legemiddelhåndboka for dosering

medikamentkoffert 015.JPG

30 tabl

Ranitidine 150 mg

04/2009

Gastroøsofageal reflukssykdom, magesår. Normaldosering: 300 mg om kvelden, alternativt 150 mg morgen og kveld

medikamentkoffert 005.JPG

60 tabl

Prednisolon 5 mg

01/2010

Alvorlige lidelser der først og fremst antiinflammatorisk og immunsuppressiv effekt tilsiktes. Doseringen er individuell. Initialt til voksne: 5-100 mg eller mer om nødvendig. Gradvis reduksjon til laveste vedlikeholdsdose.

medikamentkoffert 007.JPG

100 tabl

Afipran Stikkpille 20 mg

05/2011

Kvalme og brekninger. Stikkpiller: 1 stikkpille (20 mg) inntil 3 ganger daglig.

medikamentkoffert 008.JPG

5 stikkpiller

Afipran

05/2011

Kvalme og brekninger. Vanligvis 10-20 mg inntil 3 ganger daglig i.m. eller i.v.

medikamentkoffert 046.JPG

 5 x 2ml

Dulcolax 5 mg

01/2012

Obstipasjon. Vanligvis 2 tabletter om kvelden. Ved vanskelig obstipasjon kan dosen økes til 3-4 tabletter. Tablettene skal svelges hele. Skal ikke tas samtidig med varme drikker, melk eller antacida

medikamentkoffert 009.JPG

57 tabl

Xylocain 10 mg/ml

01/2011

Lokalbedøvelse

medikamentkoffert 010.JPG

1 x 20 ml

Ketorax 5 mg

03/2009

Sterke smerter. 1-3 tabletter eller 5-7,5 mg i.m. gis hver 4.-6. time.

medikamentkoffert 018.JPG

70 tabl

Oxynorm 10 mg

01/2012

Sterke smerter Vanlig startdose for pasienter som ikke tidligere har fått opioider er 5 mg hver 6. time. Dosen kan økes med 25-50% en gang i døgnet til ønsket effekt er nådd. Dersom OxyNorm blir brukt ved smertegjennombrudd hos pasienter i behandling med OxyContin «mundipharma» depottabletter, skal en gi mellom 1/8 og 1/6 av døgndosen pr. gang.

medikamentkoffert 042.JPG

98 kapsler

Morfin 10 mg/ml

05/2011

Sterke smerter. I.m., s.c.: Vanlig enkeltdose 5-15 mg. Langsomt i.v.: 5-10 mg. Kan om nødvendig gjentas med 4-5 timers intervall inntil 6 ganger i døgnet

medikamentkoffert 019.JPG

5 x 1 ml

Pinex Forte

06/2011

Smertestillende, 1 – 2 tabl inntil 4 ganger daglig

medikamentkoffert 011.JPG

20 tabl

Ibux 400 mg

11/2011

Ved milde til moderate smerter. Feber. Initialt 400-800 mg, deretter 400 mg hver 6.-8. time etter behov.

medikamentkoffert 016.JPG

100 tabl

Rapifen 0,5 mg/ml

03/2013

Analgetikum ved kortvarige kirurgiske og diagnostiske inngrep og adjuvans ved regional anestesi. Individuell dosering. Ved doseutregning bør en ta hensyn til vekt, alder, fysisk tilstand, underliggende patologiske forhold, samtidig medisinering, type anestesi som skal benyttes, og type og varighet av det kirurgiske inngrepet. For korte inngrep, under 10 minutter: 7-15 μg/kg (1-2 ml pr. 70 kg) intravenøst. Ytterligere injeksjoner av samme størrelse kan gis hvert 10.-15. minutt, eller ved behov dersom inngrepet tar lengre tid. Spontanrespirasjon kan oftest opprettholdes hvis 7 μg/kg eller mindre gis langsomt, ytterligere injeksjoner bør ved spontanrespirasjon være 3,5 μg/kg (0,5 ml/70 kg).

medikamentkoffert 034.JPG

5 x 2 ml

Naloxon 0,4 mg/ml

07/2011

Fullstendig eller delvis reversering av CNS- og spesielt respirasjonsdepresjon, forårsaket av naturlige eller syntetiske opioider. Diagnostisering av mistenkt akutt overdosering eller forgiftning med opioider. Varigheten av virkningen avhenger av dosen og administreringsmåten og varierer mellom 45 minutter og 4 timer. Doseringen bestemmes individuelt for å oppnå optimal respiratorisk respons under vedlikehold av adekvat analgesi. En i.v. injeksjon på 0,1-0,2 mg naloksonhydroklorid (ca. 1,5-3 μg/kg) er vanligvis tilstrekkelig. Hvis nødvendig kan ytterligere i.v. injeksjoner på 0,1 mg administreres med intervaller på 2 minutter, inntil tilfredsstillende respirasjon og bevissthet er oppnådd

medikamentkoffert 033.JPG

3 x 1 ml

Paracetamol 500 mg

05/2013

Lette til moderate kortvarige smerter som menstruasjonssmerter, tannpine, hodepine, muskel- og leddsmerter, f.eks. ved feber og forkjølelse. Ubehag ved feber. Under legekontroll forebyggende mot komplikasjoner ved høy feber, langvarige hodesmerter og muskel- og leddplager. 1-2 tabletter à 500 mg eller ½-1 tablett

medikamentkoffert 025.JPG

20 tabl

Tramadol Kapsler 50 mg

12/2010

Smertestillende, 1 kapsel inntil 3  ganger daglig.

medikamentkoffert 012.JPG

10 kapsler

Loperamid Kapsler 2 mg

04/2010

Symptomatisk behandling av akutte og kroniske diarétilstander av forskjellig etiologi. Dosen bør ikke overstige 8 tabletter (80 ml mikstur) pr. døgn.

medikamentkoffert 013.JPG

10 kapsler

Nexium  20 mg

03/2010

Gastroøsofageal reflukssykdom. Behandling av øsofagitt: 40 mg 1 gang daglig i 4 uker. Behandling i ytterligere 4 uker anbefales til pasienter som ikke er symptomfrie eller der øsofagitt ikke er tilhelet. Profylaktisk behandling av pasienter med tilhelet øsofagitt: 20 mg 1 gang daglig. Symptomatisk behandling av gastroøsofageal reflukssykdom (GERD): 20 mg 1 gang daglig til pasienter uten øsofagitt.

medikamentkoffert 014.JPG

100 tabl

Zopiclone 7,5 mg

06/2011

Forbigående og kortvarige søvnvansker. Som støtteterapi i begrenset tid ved behandling av kroniske søvnvansker. 5 mg. Kan ved behov økes til 7,5 mg

medikamentkoffert 017.JPG

30 tabl

Stesolid (Pax) 5 mg/ml

07/2011

Nevroser og psykosomatiske tilstander preget av angst, fobier, uro, spenning og aggresjon. Søvnvansker. Forsøksvis ved cerebralt og perifert betingede muskelspasmer. Individuell. Nervøse tilstander og muskelspasmer: Voksne: Initialt små doser f.eks. 2 mg 1-3 ganger daglig. Ved behov økende til 5 mg 1-3 ganger daglig. Ved stor angst og uro, ev. alvorlige spastiske tilstander 30-60 mg daglig ved stasjonær behandling.

medikamentkoffert 020.JPG

2 x 2 ml

Ketamine 50 mg/ml

04/2011

Kan benyttes som anestetikum ved diagnostiske eller kirurgiske inngrep av kortvarig natur, som innledningsanestetikum før administrering av andre anestetika samt som supplement til andre anestetika. Intravenøst: Initialt 1-2-4,5 mg/kg. Vedlikeholdsdose: Halvparten av hele initialdosen. Infusjon: Initial- og vedlikeholdsdose: 2-6 mg/kg/time i glukoseoppløsning 50 mg/ml, glukosenatriumklorid infusjonsvæske eller Ringer-laktat infusjonsvæske. Som eneste anestetikum sammen med oksygen bør dosen være 4-6 mg/kg/time; ved kombinasjonsnarkose med oksygen/lystgass eller diazepam 2-4 mg/kg/time. Administreringen i.v. bør skje langsomt (minst 60 sekunder) fordi raskere administrering kan resultere i forbigående respiratorisk depresjon. Pasientene er operable etter en i.v. dose innen 1 minutt, og etter en i.m. dose innen 3-5 minutter. Ønskes en fortynning av preparatet, kan dette skje i sterilt vann i forbindelse med engangsdoser i.v. f.eks. til barn.

medikamentkoffert 022.JPG

3 x 10 ml

Adrenalin 1 mg/ml  (Finnes i kjøleskapet legekontor)

03/2011

Kraftige astmaanfall (særlig hos barn). Alvorlige anafylaktiske reaksjoner. Asystole, hjertestans. Overflateblødninger. Dosering: Subkutant, intramuskulært: Voksne: 0,2-1 mg adrenalin (0,2-1 ml 1 mg/ml). Barn: 0,1 mg/10 kg. Dosen kan om nødvendig gjentas. Katastrofeadrenalin er spesielt egnet til intravenøs eller intrakardial injeksjon, og til små barn. Intravenøst (i livstruende tilfeller): 50-200 μg adrenalin (0,5-2 ml Katastrofeadrenalin 0,1 mg/ml). Injiseres meget langsomt. Maks. injeksjonshastighet 0,1 mg/minutt. Intrakardialt (ved hjertestans): 0,5-1 mg adrenalin (5-10 ml Katastrofeadrenalin 0,1 mg/ml). Overflateblødninger: Injeksjonsvæske appliseres på huden ved hjelp av en kompress eller lignende.

 

medikamentkoffert 023.JPG

2 x 1 ml

Cetirizin 10 mg

10/2010

Lindring av nese- og øyesymptomer i forbindelse med sesongbetont og helårlig allergisk rhinitt. Lindring av symptomer på kronisk idiopatisk urticaria. 10 mg (1 tablett) 1 gang daglig

medikamentkoffert 024.JPG

30 tabl

Solu-Cortef 50 mg/ml 2 ml

09/2010

Primært i behandling av akutte lidelser hvor steroidterapi er indisert. Akutt binyrebarksvikt. Sjokk forårsaket av binyrebarksvikt, ev. også av toksiske infeksjoner hvor spesifikk antibiotikaterapi er instituert. Akutte allergiske lidelser som f.eks. status asthmaticus. Ved akutte operasjoner når pasienten har stått på kortikoidterapi i lang tid. Kan gis i.m., i.v. eller som i.v. infusjon. Voksne: Vanlig initialdose er 100 til 300 mg, avhengig av tilstanden, gitt i.v. over minst 30 sekunder. Denne dose kan gjentas med intervaller på 1, 3, 6 og 10 timer, avhengig av pasientens tilstand og reaksjon. Ved kritiske tilstander, særlig hos eldre pasienter med sjokk pga. svær infeksjon eller endotoksiner, kan det anbefales å gi 300-500 mg i.v. initialt, fulgt av daglige doser på 500-1000 mg i 3-5 dager om nødvendig.

medikamentkoffert 026.JPG

2 x 2 ml

Spersadex 1 mg/ml øyedråper

10/2011

Inflammatoriske tilstander i øyets fremste avsnitt: Akutt og kronisk uveitis, iritis, iridocyclitis, herpes zoster ophtalmicus. Alvorlige og akutte inflammasjoner: 1-2 dråper hver time i 3-4 dager til tilfredsstillende respons er oppnådd. Deretter hver 2. til 3. time i 1-2 uker. Hvis tydelig respons ikke er oppnådd i løpet av 3-4 dager, må subkonjunktival eller systemisk terapi institueres.

medikamentkoffert 027.JPG

1 x 5 ml

Fucithalmic Øyedråper 1 %

08/2011

Akutt konjunktivitt forårsaket av stafylokokker. En dråpe 2 ganger daglig. Behandlingen bør vare i minst 2 dager etter symptomfrihet. 1. behandlingsdag kan 1 dråpe gis 4 ganger. Ved normal dosering rekker 1 engangspipette til behandling av begge øyne.

medikamentkoffert 029.JPG

1 x 5 g

Dormicum 5 mg/ml

02/2011

Korttidsvirkende søvninduserende legemiddel. Doseringen skal individualiseres og titreres. Inntreden av sedasjon kan variere individuelt etter pasientens fysiske status, administreringshastighet og doseringsmengde. Voksne <60 år: I.v. injeksjon: Initialdose: 2-2,5 mg. Titreringsdose: 1 mg. Totaldose: 3,5-7,5 mg. Normal totaldose er 5 mg.

medikamentkoffert 030.JPG

1 x 3 ml

Dormicum 1 mg/ml

01/2012

Se over

medikamentkoffert 031.JPG

3 x 5 ml

Buscopan 20 mg/ml

 

Spasmer og motilitetsforstyrrelser i mage-tarmkanalen. Spasmer og dyskinesier i galleveiene. Spasmer i urinveiene. Krampetilstander i de kvinnelige genitalia. Ved akutte spastiske smertetilstander gis 1 ampulle à 20 mg subkutant, intramuskulært eller intravenøst flere ganger daglig. Maks. daglig dose 100 mg bør ikke overskrides. Kan kombineres med analgetika, f.eks. petidin

medikamentkoffert 035.JPG

5 x 1 ml

Klorhexidin 0,5 mg/ml

09/2011

Desinfeksjon av sår. Slimhinnedesinfeksjon f.eks. i forbindelse med fødsler. Desinfeksjon av urinrørsåpning før kateterisering. Dosering: Tilpasses etter behov.

 

medikamentkoffert 037.JPG

5 x 30 ml

Atropin 1 mg/ml

02/2011

Spasmer i mage-tarmkanal. Preoperativ medikasjon. Bradykardi (vagusindusert). Forgiftninger med kolinesterasehemmere. Voksne: Spasmer i glatt muskulatur: 0,3-1,2 mg s.c. inntil 4 ganger i døgnet. Bradykardi: 0,4-1 mg langsomt i.v., kan om nødvendig gjentas etter 1-2 timer. Forgiftninger med kolinesterasehemmere: 2 mg langsomt i.v., kan gjentas etter 5 minutter og senere hvert 10.-15. minutt etter behov inntil tegn på atropinisering.

medikamentkoffert 036.JPG

2 x 1 ml

Kohle-Compretten 250 mg

10/2013

Til bruk ved diare i forbindelse med omgangssyke og matforgiftninger og ved akutte forgitninger. 5-20 tabletter 1-flere ganger daglig. Til ventrikkelskylling: Ca. 40 tabletter (=10 g) oppslemmet i vann. Ved slutten av ventrikkelskyllingen: Nye 40 tabletter oppslemmet i vann tilsatt en løsning av 30 g natriumsulfat (Glaubersalt) i et glass vann. Som regel er 10 g nok ved ventrikkelskylling. Ved suicidalforgiftninger kan det likevel være nødvendig med større mengde kull (10-40 g), siden mengden gift som er svelget vanligvis er større. Hvis mageskylling ikke er mulig eller ikke ble vellykket, gis voksne 30-50 tabletter, barn 20 tabletter, i et glass vann. 30-60 minutter senere anbefales det å gi 1 spiseskje natriumsulfat i et glass vann til voksne, og ½-1 spiseskje natriumsulfat i et glass vann til barn, for å aksellerere tarmtømmingen. På denne måten fjernes giften som er bundet til kullet i tarmsystemet før deler av det bundne toksinet kan utløses. Se også eget kapittel «Behandling av akutte forgiftninger».

medikamentkoffert 039.JPG

50 tabl

Flamazine 1,0% krem

12/2011

Forebygge infeksjoner ved alvorlige brannskader Brannskader: Brannsåret renses først, deretter påføres kremen på hele det affiserte området i et 3-5 mm tykt lag. Ved påføring anbefales det å dekke hånden med en steril hanske og/eller benytte en steril spatel. Ved behov bør kremen påføres igjen, slik at den dekker ev. områder hvor den er blitt fjernet grunnet pasientens aktivitet. Bør reappliseres minimum hver 24. time, gjerne hyppigere dersom volumet av sårvæske er stort. Brannskade av hånd: Påføres brannsåret og hele hånden kan dekkes av en klar plastpose eller hanske, som igjen lukkes ved håndleddet. Pasienten bør oppmuntres til å bevege hånden og fingrene. Kremen bør skiftes når en stor mengde sårvæske har samlet seg i posen/hansken.

medikamentkoffert 038.JPG

2 x 50 g

Burnshield hydrogel 125 ml

04/2014

Mot Brannskader, se bruksanvisning på flasken

1 flaske

Cliniderm Faktor 24

03/2007

Solkrem

medikamentkoffert 043.JPG

1 x 100 ml

Eucerin Faktor 25

05/2008

Lipstick

medikamentkoffert 048.JPG

1 stk

Kløver vaselin 40 g

 

 

medikamentkoffert 047.JPG

1 stk